kariérne poradenstvo
hipoterapia
motivačný koučing
pohybová terapia
muzikoterapia

V našej organizácii pôsobia poradcovia - psychológovia formou poskytovania vzdelávania, poradenských služieb a odborného vedeckého výskumu. Naše aktivity prebiehajú so zameraním na prevenciu a elimináciu diskriminácie na trhu práce a k podpore osôb z psychologického a terapeutického hľadiska. V priebehu psychologického poradenstva sa využivame viaceré formy individuálnych a skupinových činností:

  • poradenstvo a vzdelávanie v oblasti diskriminácie, ktoré súvisí s problematikou zdravého životného štýlu, nadváhy a obezity, rozvoja mentálnych schopností, osobnostného rozvoja, životného smerovania alebo kariérneho rozvoja, podpory antidiskriminačného myslenia, osvety týkajúcej sa práv človeka a prevencie voči diskriminácii, pričom zameranie stretnutia s klientom si určuje klient sám podľa jeho individuálnej potreby súvisiacej s poskytovanými službami týkajúcimi sa diskriminácie rôznorodého typu;
  • kariérne poradenstvo prepájané s konceptami terapie zameranej na profesijnú diagnostiku s cieľom identifikovať silné a rozvojové stránky a motivačné činitele osobnosti v diskriminačných situáciách;
  • mentálny koučing zameraný na posilňovanie kladných stránok osobnosti a hľadanie zdrojov vlastného rozvoja pri prežívanej diskriminácii;
  • motivačné poradenstvo a vzdelávanie zamerané na možnosti transformácie seba a psychickej podpory,
  • poradenstvo v oblasti budovania a rozvoju tímov s princípmi rovnakého zaobchádzania a antidiskriminácie, 
  • pohybová terapia, hipoterapia a muzikoterapia.

Máme skúsenosti s prácou s deťmi v školských zariadeniach, matkami na materskej dovolenke, obyvateľmi menších obcí, s osobami prisťahovanými do väčších miest za účelom nájdenia zamestnania, s osobami trpiacimi fyzickým a psychickým ochorením, osobami trpiacimi obezitou a nadváhou, ženami v manažérskych pozíciách, osobami s nízkym vzdelaním a marginalizovanými skupinami.