Kariérne poradenstvo a vzdelávanie

Kariérne poradenstvo a vzdelávanie vnímame ako komplexné služby v oblasti aktuálneho trhu práce, kariéry, pomoci pri hľadani zamestnania, profesného vzdelávania, podpory v oblasti profesnej orientácie pre absolventov, zamestnancov aj zamestnávateľov.

Naše kariérové poradenstvo stojí na pomedzí koučingu a personálno - psychologického poradenstva. Je pre nás sprevádzaním klienta pri prevencii a eliminácii diskriminácie na trhu práce, pri hľadaní nového povolania, či profesijného smerovania.

Kariérové poradenstvo zohľadňuje schopnosti, zručnosti človeka a motiváciu ako dôležitý aspekt. Pomáha objavovať a rozvíjať potenciál a zdroje ukryté v človeku. Prihliada i na osobnostné charakteristiky, hľadá súlad medzi pracovným svetom a osobnými preferenciami.


Hipoterapia

Pedagogicko - psychologické jazdenie je špecializovaná oblasť hipoterapie, kde využívame pedagogické, psychologické, psychoterapeutické, socioterapeutické a sociointegratívne techniky pomocou koňa u detí, dospievajúcich a dospelých s rôznymi postihnutiami alebo poruchami, či preventívne. Pritom sa nejedná o výučbu športového jazdenia, ale o pozitívne ovplyvnenie vývinu, zdravotného stavu, osobnosti a správania. 


Pohybová terapia

Pohybová terapia je terapeutickou metódou, ktorá využíva pohyb za účelom dosiahnutia emočnej, kognitívne, sociálnej, behaviorálnej a fyzickej integrity jedinca. Prostriedkom k dosiahnutiu integrácie je vzťah medzi pohybom a emóciami. Pracujeme s konceptom prepojenia a neustálej vzájomnej interakcie tela a mysle. Pohyb je priestorom pre nové prežívanie, následne je možná verbalizácia ako spôsob uvedomovania si vlastných emócií. 


Muzikoterapia

Muzikoterapia je ďalšia s alternatívnych metód, ktoré používame pri našej práci s klientami. Hudbu a prácu s ňou využívame pri zlepšovaní pocitového a zmyslového vnímania. Hudba a pohyb sú pre nás prepojenými nádobami na zlepšenie socializačných schopností našich klientov. Hudba je pre nás priestorom na vyjadrenie seba a rovnako komunikáciu.