Erasmus Plus 2021

MARTINO - Inštitút rozvoja spoločnosti realizuje projekt financovaný zo zdrojov grantového programu Erasmus+ pod názvom "Transformácia hviezd v digitálnych pracovných vojnách" (Kľúčová akcia 1: Vzdelávacia mobilita jednotlivcov | trvanie projektu: 03/2022 - 08/2023 | kód projektu 2021-2-SK01-KA122-ADU-000041728)


Cieľ projektu:

MARTINO - Inštitút rozvoja spoločnosti je občianskym združením, ktoré vzniklo v roku 2007. V dôsledku pandemickej situácie sa začali v potrebách našej klientov objavovať témy ako kariérne smerovanie, diskriminácia na trhu práce, potreby hodnoty inklúzie a rozmanitosti v práci, adaptácia v medzinárodnom pracovnom prostredí, schopnosť podnikať a prechod do digitálneho prostredia, v ktorom nám absentuje priamy kontakt s klientom. Z dôvodu potreby spoznania tém ako gamifikácia, inovatívne či podnikateľské vzdelávanie, dotačná politika EÚ a diverzita sme sa rozhodli zapojiť do aktivít medzinárodnej mobility. Radi by sme priniesli klientom riešenia tém spojených so socializáciou v digitálnom prostredí medzinárodných organizácií, s rozvojom kreativity a sebadisciplíny a diverzity. Naši pracovníci chcú priniesť nové formy a nástroje vzdelávania, ktoré sa stávajú trendami a prinášajú efektívnejšie výsledky vo vzdelávaní.

Realizáciou projektu chceme dosiahnuť 3 kľúčové ciele: (1) Zvýšenie atraktivity vzdelávania dospelých a ich motivácie k účasti rozšírením ponuky vzdelávania a profesionalizáciou jeho posktovateľov, (2) Podpora rozvoja podnikania a následného sieťovania odborníkov v rámci EÚ a (3) Zvýšenie schopnosti presadzovať hodnoty inklúzie, rozmanitosti a antidiskriminácie v európskom priestore. Očakávame, že účasť na medzinárodných kurzoch podnieti u našich pracovníkov viac kreativity a inovácií pri príprave vzdelávacích kurzov a programov aj s medzinárodným obsahom a publikom.


Mobilita CRS-02: Innovative teaching methods for teachers, school and adult education

Meno a priezvisko osoby zúčastňujúcej sa mobility: Ondřej Horký | Pracovná pozícia: odborný poradca - lektor | Názov absolvovanej mobility: Innovative teaching methods for teachers, school and adult education (Inovatívne vyučovacie metódy pre učiteľov, školy a vzdelávanie dospelých) | Miesto a štát: Tenerife, Španielsko | Termín: 04.09.2022 - 10.09.2022 | Organizátor: Erasmus Learning Academy

Informácie o kurze: https://www.erasmustrainingcourses.com/innovative-teaching-methods.html 

Cieľ mobility:

Získať prehľad o trendových inovatívnych vyučovacích metódach a ich prínosoch pre proces učenia a postoje študentov, zoznámiť sa sa s kľúčovými princípmi a komponentmi Project-Based Learning, naučiť sa, ako navrhovať, pripravovať a poskytovať interaktívne vzdelávacie aktivity neformálneho vzdelávania, naučiť sa využívať vonkajšie vzdelávanie na osobný, sociálny a vzťahový rozvoj, zoznámiť sa s kľúčovým princípom kontextového učenia. 


Mobilita CRS-03: Cultivating the Entrepreneurial mindset in Education

Meno a priezvisko osoby zúčastňujúcej sa mobility: Ivana Tomanová Čergeťová | Pracovná pozícia: odborný poradca - lektor | Názov absolvovanej mobility: Cultivating the Entrepreneurial mindset in Education (Kultivácia podnikateľského myslenia vo vzdelávaní) | Miesto a štát: Limassol, Cyprus | Termín: 04.04.2022 - 08.04.2022 | Organizátor: Shipcon

Informácie o kurze: https://shipcon.eu.com/cultivating-the-entrepreneurial-mindset-in-education/ 

Cieľ mobility:

Cieľom kurzu je naučiť podnikanie ako metódu, ktorá si vyžaduje prax. Kurz je štruktúrovaný a zameraný na päť praktík podnikateľského vzdelávania, teda hru, empatiu, tvorbu, experimentovanie a reflexiu. Účastníci mali možnosť do hĺbky porozumieť nielen teórii súvisiacej s piatimi praktikami podnikateľského vzdelávania, ale aj tomu, ako aplikovať hry a cvičenia v každej z nich s cieľom vytvoriť stimulujúce vzdelávacie prostredie. 

Účastníci kurzu z viacerých krajín pri realizácii inovatívnych aktivít a riešení zadaní od lektora priamo vo vzdelávacích priestoroch spoločnosti ShipCon v Limassole (Cyprus).

Na obrázku Angela Winstanley (lektorka spoločnosti ShipCon) odovzáva certifikáty účastníkovi kurzu Ivane Tomanovej Čergeťovej. A keďže Cyprus je známy ako ostrov mačiek, v rámci výletov sme neobišli ani Malcolm Cat Protection Society a rovnako iné pamiarky odporúčané miestnymi obyvateľmi.


Mobilita CRS-05: Diversity, Unconscious Bias and Inclusive Leadership

Mobilita nebola zreallizovaná.


Job-Shadowing

Plánovaná mobilita - pozorovanie pri prácie - prebehla u našich dvoch zamestnancov v rozsahu 14 dní v Českej republike. Ako partnera sme si vybrali Vysokú školu aplikované psychologie (VSAPS) v Terezíne. Na aktivitu vycestovali dvaja účastníci, pričom jedna sa zameriavala na vnímanie vzdelávacieho procesu a druhá na sieťovanie a tvorbu partnerstiev.

Čo bolo naším cieľom?

Naším cieľom je naučiť sa integrovať medzinárodný pohľad a prvky interkulturálneho dialógu do vzdelávacieho procesu a rovnako do procesu riadenia našej organizácie. V rámci pedagogického procesu chceme byť účastní pri tvorbe vzdelávacieho kurikula, sledovať samotný proces vzdelávania účastníkov kurzov a programov na VSAPS, pozorovať nástroje, ktoré sú využívané pri rôznorodých študentoch. Vysoká škola je známa tým, že jej študenti pochádzajú z veľmi rôznorodých prostredí, nakoľko sa sústreďuje aj na celoživotné vzdelávanie a mnoho jej študentov sú zamestnanci a manažéri z praxe, ktorí si dopĺňajú ich vzdelanie. Taktiež z pohľadu manažovania medzinárodných projektov sa chceme účastniť na vyjednávacích aktivitách pri príprave zmlúv s inými partnermi, sledovať spôsob riadenia komunikačného procesu a vyjednávania podmienok spolupráce, prípravy projektov so zameraním na rozvoj vedy a výskumu a následne aplikácia výsledkov z týchto výskumov do praxe a vzdelávacích aktivít. 

Na obrázku PhDr. Mgr. Štefan Medzihorský (rektor VŠAP), Ivana Tomanová Čergeťová a Ing. Mgr. Irena Konečná (prorektorka pre zahraničnú spoluprácu VŠAP). 

Súčasťou projektu bol aj akademický výstup, ktorý sa týkal témy "Nelegálne zamestnávanie vo forme zastretých pracovných pomerov v kultúre a kreatívnom priemysle na Slovensku v čase pandémie COVID-19". Autormi výskumnej štúdie boli Ivana Tomanová Čergeťová a Martin Toman. Výstup bol prezentovaný na medzinárodnej konferencii Psychológia práce a organizácie 2022.