Krok za krokom

Občianske združenie MARTINO - Inštitút rozvoja spoločnosti realizuje dopytovo-orientovaný projekt s názvom "Podpora začlenenia do pracovného prostredia"

trvanie projektu: 06/2022 - 08/2023 | kód projektu ITMS2014+ 312081BTS8 | výzva: OPĽZ-DOP-2021/8.1.1/RO-03 - Krok za krokom

Projekt je zameraný na cieľ zvyšovanie kvality života neaktívnych osôb na trhu práce prostredníctvom individualizovanej formy poskytovania služieb zamestnanosti za účelom aktivácie klienta v súvislosti s podporou nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19. V projekte bude realizovaný oprávnený typ aktivity v zmysle Operačného programu Ľudské zdroje a to konkrétne typ "Individualizované formy podpory, poradenstva a nástrojov profilácie za účelom vstupu znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, mladých ľudí vo veku do 30 rokov (vrátane NEET), neaktívnych osôb na trh práce, vrátane finančných príspevkov pre poskytovateľov služieb zamestnanosti a zamestnávateľov". 

Hlavnú aktivitu projektu plánujeme naplniť vďaka poskytovaniu služieb a nástrojov v zmysle §54 ods. 4 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti bez nároku na odplatu zo strany oprávnenej cieľovej skupiny projektu. Poskytovanie týchto služieb a nástrojov v prípade neaktívnych osôb a ďalších služieb spojených s výkonom tejto činnosti sú plne s cieľom projektu, ktorý je zameraný na priblíženie neaktívnych osoby k trhu práce posilnením individualizovaného odborného poradenstva priamo v teréne. 

Dĺžka realizácie projektu je 15 mesiacov. Cieľovou skupinou projektu sú neaktívne osoby. Miestom realizácie projektu je územie Slovenskej republiky, špecificky so zameraním na Nitriansky a Banskobystrický samosprávny kraj. 

Merateľnými ukazovateľmi projektu "PCV31 - Počet účastníkov, ktorým bola poskytnutá podpora v rámci boja s pandémiou COVID-19 alebo v rámci zmierňovania jej následkov" bude naplnený v rozsahu 50 osôb a "P0967 - Neaktívni účastníci, ktorí dokončia intervenciu podporovanú z ESF REACT-EU a v čase odchodu sú zapojení do procesu vzdelávania/odbornej prípravy/získavania kvalifikácie, sú zamestnaní alebo samostatne zárobkovo činní, alebo im bolo ponúknuté zamestnanie alebo účasť vo vzdelávaní/odbornej príprave" v počte 5 osôb. Výsledky projektu sa viažu na zlepšenie adaptačných mechanizmov účastníkov projektu v oblasti aktivácie na trhu práce.

Odbornou garantkou projektu je Ivana Tomanová Čergeťová. V roli odborného poradcu pôsobí Marek Ondrík. (Spoločne na fotografiách pri príprave metodických podkladov a počas supervízie.)


Karta účasníka projektu

Ak máte záujem zúčastniť sa na projekte, je potrebné, aby ste vyplnili kartu účastníka. Karta účastníka obsahuje údaje, ktoré máme ako organizácia povinnosť zbierať v nadväznosti na realizáciu projektu "Podpora začlenenia do pracovného prostredia" (ITMS2014+ 312081BTS8). Údaje zbierame za účelom ich evidovania pre poskytovateľa finančnej podpory uvedeného projektu. Kartu účastnícka nájtede na uvedenom linku tu.