Krok za krokom

Občianske združenie MARTINO - Inštitút rozvoja spoločnosti realizuje dopytovo-orientovaný projekt s názvom "Podpora začlenenia do pracovného prostredia"

trvanie projektu: 06/2022 - 08/2023 | kód projektu ITMS2014+ 312081BTS8 | výzva: OPĽZ-DOP-2021/8.1.1/RO-03 - Krok za krokom

Projekt je zameraný na cieľ zvyšovanie kvality života neaktívnych osôb na trhu práce prostredníctvom individualizovanej formy poskytovania služieb zamestnanosti za účelom aktivácie klienta v súvislosti s podporou nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19. V projekte bude realizovaný oprávnený typ aktivity v zmysle Operačného programu Ľudské zdroje a to konkrétne typ "Individualizované formy podpory, poradenstva a nástrojov profilácie za účelom vstupu znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, mladých ľudí vo veku do 30 rokov (vrátane NEET), neaktívnych osôb na trh práce, vrátane finančných príspevkov pre poskytovateľov služieb zamestnanosti a zamestnávateľov". Hlavnú aktivitu projektu plánujeme naplniť vďaka poskytovaniu služieb a nástrojov v zmysle §54 ods. 4 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti bez nároku na odplatu zo strany oprávnenej cieľovej skupiny projektu. Poskytovanie týchto služieb a nástrojov v prípade neaktívnych osôb a ďalších služieb spojených s výkonom tejto činnosti sú plne s cieľom projektu, ktorý je zameraný na priblíženie neaktívnych osoby k trhu práce posilnením individualizovaného odborného poradenstva priamo v teréne. Dĺžka realizácie projektu je 15 mesiacov. Cieľovou skupinou projektu sú neaktívne osoby. Miestom realizácie projektu je Nitriansky a Banskobystrický samosprávny kraj. Merateľnými ukazovateľmi projektu "PCV31 - Počet účastníkov, ktorým bola poskytnutá podpora v rámci boja s pandémiou COVID-19 alebo v rámci zmierňovania jej následkov" bude naplnený v rozsahu 50 osôb a "P0967 - Neaktívni účastníci, ktorí dokončia intervenciu podporovanú z ESF REACT-EU a v čase odchodu sú zapojení do procesu vzdelávania/odbornej prípravy/získavania kvalifikácie, sú zamestnaní alebo samostatne zárobkovo činní, alebo im bolo ponúknuté zamestnanie alebo účasť vo vzdelávaní/odbornej príprave" v počte 5 osôb. Výsledky projektu sa viažu na zlepšenie adaptačných mechanizmov účastníkov projektu v oblasti aktivácie na trhu práce.


Karta účasníka projektu

Ak máte záujem zúčastniť sa na projekte, je potrebné, aby ste vyplnili kartu účastníka. Karta účastníka obsahuje údaje, ktoré máme ako organizácia povinnosť zbierať v nadväznosti na realizáciu projektu "Podpora začlenenia do pracovného prostredia" (ITMS2014+ 312081BTS8). Údaje zbierame za účelom ich evidovania pre poskytovateľa finančnej podpory uvedeného projektu. Kartu účastnícka nájtede na uvedenom linku tu.