MARTINO - IRS je otvorenou, samostatnou, nezávislou, nepolitickou právnickou osobou, vykonávajúcou svoju činnosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi, vlastnými stanovami a  oprávnenými záujmami občanov na demokratických princípoch a  so zachovávaním ľudských práv a  slobôd.

Ciele organizácie

Cieľom združenia je podpora a rozvoj aktivít slúžiacich rozvoju spoločnosti na regionálnej, celoštátnej a medzinárodnej úrovni v spolupráci s inými organizáciami pracujúcimi s ľuďmi v nasledovných oblastiach a formách:

 1. informačná a poradenská činnosť,
 2. záujmová a vzdelávacia činnosť,
 3. odborné a sociálne poradenstvo,
 4. podpora aktivít zameraných na voľný čas, šport, umenie a kultúru,
 5. činnosť podporujúca rozvoj vedy a výskumu a
 6. činnosť podporujúca ochranu životného prostredia. 

Činnosť organizácie

Naše občianske združenie je od svojho vzniku v roku 2007 veľmi aktívnou a činorodou organizáciou. Napriek tomu, že oficiálne sídlo je v obci Tesáre, naše aktivity majú nielen miestny, ale aj regionálny a celoslovenský význam.

 1. V rámci informačnej a poradenskej činnosti sa zameriavame najmä na poradenstvo v oblasti využívania štrukturálnych fondov EÚ a dotačných schém pre verejný a mimovládny sektor. Snažíme sa pomáhať okolitým obciam (Tesáre, Kuzmice, Závada, Podhradiie, Velušovce, Krtovce, Topoľčany) a tým nepriamo podporujeme ich regionálny rozvoj a činnosť dobrovoľníkov a občanov v jednotlivých samosprávach.
 2. Rozvoj záujmovej a vzdelávacej činnosti sa viaže najmä na projekty spojené s rozvojom IKT (Krokodílie počítače), hipoterapie (Pegasove lietajúce kopytá), sebarozvojových projektov, prácu s deťmi a rodičmi a samotnej terapeutickej činnosti.
 3. Odborné a sociálne poradenstvo realizujeme v nadväznosti na predchádzajúcu činnosť, ktorá je spätá s hipoterapiou, muzikoterapiou, arteterapiou, filiálnou terapiou a pohybovou terapiou. Venujeme sa rovnako kariérnemu poradenstvu a poradenstvu súvisiacemu s trhom práce. Naše odborné aktivity sa zameriavajú na prevenciu a elimináciu diskriminácie v spoločnosti.
 4. Voľný čas, kultúru a šport podporujeme hlavne aktivitami zameranými na prácu s deťmi a mládežou (projekt Dupot koní v tele, rekonštrukcia relaxačno-oddychovej zóny, výstavba vonkajšej školskej učebne), ale rovnako podporujeme aj projekty s kultúrnym nadregionálnym významom (Tri tesárske groše). Venujeme sa prevencii voči obezite a eliminácii diskriminácie osôb, ktorá môže súvisieť s nadváhou.
 5. Rozvoj vedy a výskumu sa zameriava primárne na projekty, ktoré sú späté s našou psychologickou a terapeutickou činnosťou v rámci celoživotného vzdelávania jednotlivých členov tímu organizácie. (Venujeme sa výskumu súvisiacemu s obeťami trestných činov so špecifickým zameraním na sexuálne trestné činy, rovnako na výskum hormonálnych vplyvov na obezitu, zlepšovanie psychického stavu v súvislosti so športom, mentálnym koučingom a vzťahovou väzbou detí.)
 6. Oblasť životného prostredia je spojená najmä s problematikou ochrany prírody a krajiny (ochrana tesárskej sekvoje, výsadba v rámci relaxačno-oddychovej zóny obce a pod.). 

Podporované odborné vedecko-výskumné iniciatívy

Podpora vedecko-výskumnej činnosti - účasť na výskume a publikovaní nasledovných vedeckých štúdií a monografií:

 • Spiritual and Social Experience in the Context of Modernism and Postmodernism. (Interdisciplinary Reading of the Phenomen) / Patrik Maturkanič & Ivana Tomanová Čergeťová (eds.). - Morrisville : Lulu Publishing Company, 2021. - ISBN 978-1-716-21192-8
 • Vzťahová väzba v kontexte psychologických disciplín. Základný prehľad vybraných teoretických aspektov a výskumných zistení / Ivana Tomanová Čergeťová. - Terezín : Vysoká škola aplikované psychologie, 2020. - ISBN 978-80-87871-10-2
 • Psychológia práce / Ivana Tomanová Čergeťová. - Terezín : Vysoká škola aplikované psychologie, 2020. - ISBN 978-80-87871-09-6
 • Perfectionism, Prosocial Tendencies and Attachment in Gymgoers and in People with Neurotic Disorder / Ivana Tomanová Čergeťová. In: Applied Psychology. - ISSN 2336-8276. - vol. 5, no. 8 (2020), p. 566-578
 • Rola psychológa v trestnom konaní spojená s obeťami trestných činov na SLovensku - správa z praxe / Ivana Toman Čergeťová, Slavomír Šamin. In: Psychológia práce a organizácie 2018 - Minulosť, prítomnosť a výzvy do budúcnosti. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie / Pavol Kačmár, Jozef Bavoľár & Ladislav Lovaš - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2019. - ISBN 978-80-8152-713-5. - s. 414-422
 • Mobbing v pracovnom prostredí ozbrojených zložiek SR / Ivana Toman Čergeťová, Slavomír Šamin. In: Psychológia práce a organizácie 2018 - Minulosť, prítomnosť a výzvy do budúcnosti. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie/ Pavol Kačmár, Jozef Bavoľár (eds.) - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2019. - ISBN 978-80-8152-713-5. - s. 92-104
 • Očakávania zamestnancov od nových kolegov - hodnotenie dôležitosti kompetencií a postoj k absolventom / Ivana Toman Čergeťová. In: Očakávania zamestnávateľov na kompetencie absolventov VŠ. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej interdisciplinárnej konferenciekonanej na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave, dňa 11. apríla 2018. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola, Fakulta psychológie, 2018. - ISBN 978-80-89453-41-2. - s. 106-115
 • Jazyk anatómie tela ako komunikačný nástroj obetí sexuálnych trestných činov / Ivana Toman Čergeťová, Slavomír Šamin. In: Zmeny a trendy v medziľudskej komunikácii. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie - Bratislava : Klub absolventov (ALUMNI) VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave, 02.12.2017. Vydavateľstvo Ivona Matúšoová, Trnava, 2017. - ISBN 978-80-89413-86-7. - s. 148-156.
 • Typológia zamestnancov call centier na základe vzťahových a osobnostných charakteristík / Ivana Toman Čergeťová. In: Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií. - Bratislava : Katedra psychológie FiF UK, 29.11.2017.
 • Emočná anatómia tela v pracovnej psychológii / Ivana Toman Čergeťová. In: 25 rokov Katedry psychológie na obnovenej Trnavskej univerzite (1992-2017) - Trnava : Filozofická fakulta Trnavská univerzita, 25.10.2017.

Naše priestory v Bratislave, Galvaniho 12

V Bratislave máme k dispozícii priestory v administratívnej budove na ulici Galvaniho. Naše priestory sú prispôsobené k realizácii individuálnych stretnutí aj skupinových, či vzdelávacích aktivít.