Diskriminácia

MARTINO - Inštitút rozvoja spoločnosti realizuje dopytovo-orientovaný projekt s názvom "Inštitucionálne poradenstvo na boj proti diskriminácii"

trvanie projektu: 01/2020 - 12/2023  |  kód projektu ITMS2014+ 312041V753  |  výzva: OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 - Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk | www.employment.gov.sk | www.mpsvr.sk 


Občianske združenie MARTINO - Inštitút rozvoja spoločnosti sa rozhodlo realizovať projekt s cieľovým zameraním na prevenciu a elimináciu všetkých foriem diskriminácie prostredníctvom podporných techník psychologických poradcov. Aktivity projektu sú definované ich typom, ktorým je "Podpora inštitucionálneho rozvoja špecializovaných poradenských služieb slúžiacich na boj proti všetkým formám diskriminácie, vrátane právneho poradenstva v oblasti diskriminácie na trhu práce". Cieľovou skupinou projektu sú jednotlivci alebo skupiny ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením. Miestom realizácie je Bratislava - mestská časť Ružinov. Dĺžka realizácie projektu je plánovaná na 48 mesiacov. Merateľnými ukazovateľmi projektu sú P0551 Počet zamestnávateľov / inštitúcií, ktoré po ukončení projektu poskytujú vzdelávanie / poradenstvo alebo realizujú opatrenia v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie (1 subjekt / inštitúcia) a P0440 Počet účastníkov ohrozených diskrimináciou zapojených do vzdelávania alebo využívajúcich poradenstvo v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie (2200 účastníkov).


Poradcovia podieľajúci sa na projekte


PhDr. Denisa Pinková 

klinická psychologička v Psychiatrickej klinike v Kremnici s vlastnou súkromnou praxou a akademický učiteľ na Univerzite tretieho veku Technickej univerzity vo Zvolene, viac ako 10-ročná prax v oblasti diskriminácie so zameraním na postavenie žien na trhu práce, špecializácia v muzikoterapii a význame medzigeneračných vzťahov, rodinnej terapii, významu výchovy ako základu stability v živote duševne vyrovnaného jedinca (podrobnejšie informácie viď online na stránke poradenského centra Psychee vo Zvolene https://www.facebook.com/psychee.sk/)


Mgr. Michaela Jánošová

psychológ a absolvent jednoodborového štúdia psychológie, zameranie na kariérne poradenstvo, prax v oblasti pracovnej psychológie, skúsenosti v internom a externom HR, skúsenosti s rozvojom ľudí a ich vzdelávaním, zameranie na diskrimináciu na trhu práce a dopravnú psychológiu


Mgr. Ivana Prešinská, PhD.

psychologička s niekoľkoročnou praxou najmä v oblasti práce s deťmi a mládežou, skúsenosti získala v Pedagogicko-psychologickej poradni vo Zvolene, rovnako sa venuje spoluprací s Technickou univerzitou vo Zvolene


PhDr. Ivana Čergeťová, PhD., LL.M., MBA

psychológ, kariérny poradca, kouč, lektor a profesionál v oblasti ľudských zdrojov, akademický učiteľ na Katedre psychológie Trnavskej univerzity a Hochschule Fresenius v Banskej Bytrici, HR marketér, pohybový terapeut a kondičný tréner, prax získala najmä v malých a stredných firmách, v korporátoch a taktiež vo vlastnej rodinnej spoločnosti, v oblasti diskriminácie pracuje najmä vo vzťahu k trhu práce a obezite alebo nadváhe (podrobnejšie informácie viď. www.ivanacergetova.sk


Karta účastníka

Karta účastníka obsahuje údaje, ktoré máme ako organizácia povinnosť zbierať v nadväznosti na realizáciu projektu "Inštitucionálne poradenstvo na boj proti diskriminácii" (ITMS2014+ 312041V753). Údaje zbierame za účelom ich evidovania pre poskytovateľa finančnej podpory uvedeného projektu. Kartu účastnícka nájtede na uvedenom linku tu.


Ďalšie informácie

Článok: "Ľudia majú povedomie o diskriminácii. Zručnosti na jej elimináciu a prevenciu však nie sú dostatočné" (03.08.2021)

https://www.istp.sk/clanok/16043/-udia-maju-povedomie-o-diskriminacii-zrucnosti-na-jej-eliminaciu-a-prevenciu-vsak-nie-su-dostatocne  

Článok: "Diskriminácia na pracovnom trhu je vďaka COVID-19 omnoho výraznejšia" (04.02.2021)

https://www.istp.sk/clanok/15804/diskriminacia-na-pracovnom-trhu-je-vdaka-covid-19-omnoho-vyraznejsia