Projekty

Rok 2023 - 2024 *

Dospelí a mladí spolu v diverzitnom prostredí (projekt financovaný z programu Erasmus+) / KA122-ADU - Short-term projects for mobility of learners and staff in adult education

* Rok 2022 - 2023 *

Podpora začlenenia do pracovného prostredia (dopytovo-orientovaný projekt / trvanie projektu: 06/2022 - 08/2023 / kód projektu ITMS2014+ 312081BTS8 | výzva: OPĽZ-DOP-2021/8.1.1/RO-03 - Krok za krokom / poradenstvo za účelom zlepšovania kvality života neaktívnych osôb na trhu práce

Transformácia hviezd v digitálnych pracovných vojnách (projekt financovaný z programu Erasmus+) / KA122-ADU - Short-term projects for mobility of learners and staff in adult education


* Rok 2020 - 2023 *

Inštitucionálne poradenstvo na boj proti diskriminácii (dopytovo-orientovaný projekt / trvanie projektu: 01/2020 - 12/2023 / kód projektu ITMS2014+ 312041V753 | výzva: OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 - Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II.) / poradenstvo za účelom znižovania diskriminácie v spoločnosti


* Rok 2017 - 2018 *

PEGAS - športom ku zdraviu rodín (projekt financovaný z komerčného sektora spoločnosťou TALIS, s.r.o.) / Zlepšenie návykov detí a mládeže za účelom prevencie pred obezitou podporou projektu zameraného na nákup športovo-technického vybavenia pre deti a mládež ohrozené sociálnym vylúčením.

Psychické ochorenie nie je handicap v práci (projekt financovaný z komerčného sektora spoločnosťou TALIS, s.r.o.) / Zlepšiť situáciu na trhu práce pre osoby s psychickým ochorením (schizofrénia, neuroticizmus a pod.) - projekt nadviazal na úspešný dobrovoľnícky pilotný projekt so začiatkom v roku 2016 so zameraním na bezplatné poradenstvo v oblasti kariéry a koučingu na pracovnom trhu pre osoby s psychickými ochoreniami.


* Rok 2015 - 2017 *

Generation X-Y-Z (projekt financovaný aj z komerčného sektora / od roku 2016 spoločnosťou TALIS, s.r.o.) / Kariérne poradenstvo pre skupiny mladých ľudí, ktorí sú na trhu práce vnímaní ako problémoví - rozdielnosti v generáciách a možnosti uplatnenia na trhu. Vzdelávanie manažérov súkromných spoločností v práci s mladými ľuďmi so zameraním na zníženie diskriminácie na trhu. Podpora ľudí nad 40/50 rokov na trhu práce.

Cieľová skupina: Znevýhodnené skupiny na trhu práce - mladí ľudia, osoby nad 40/50 rokov, matky s deťmi, handicapovaní telesne a duševne.


* Rok 2011 *

MARTIN(O) na bielom koni (projekt bol realizovaný vďaka nadácii EkoFond / Program 05/2008 Podpora rozvoja využitia alternatívneho motorového paliva CNG v slovenskej doprave / Podprogram: Podpora nákupu vozidiel s pohonom CNG vo verejnom sektore)

  • cieľová skupina projektu: pracovníci a dobrovoľníci organizácie, zdravé a handicapované deti a mládež, členovia organizácie, široká verejnosť

Cieľová skupina sa rozčleňuje podľa úrovne využívania daného vozidla. Primárnou cieľovou skupinou sú pracovníci a dobrovoľníci organizácie, ktorí budú vďaka vozidlu mobilnejší a najmä rýchlejší pri plnení si pracovných povinností. Sekundárnou cieľovou skupinou sú najmä deti a mládež, ktorí sa zúčastňujú aktivít nášho združenia. Automobil by sme chceli využívať najmä pri práci s handicapovanými deťmi, pri ktorých je potrebné zabezpečiť prevoz na miesto terapie, napr. pri hipoterapii je potrebný prevoz do stajní v obci Vítkovce (časť obce Kuzmice), ktorá je vzdialená od okresného mesta Topoľčany 8 km a od obce Tesáre 8,8 km. Rovnako pri Montessori terapii s handicapovanými deťmi nie je vždy možné, aby sa deti premiestňovali a z toho dôvodu cestuje terapeut za dieťaťom. Terciálnou cieľovou skupinou projektu je široká verejnosť, ktorá sa vďaka automobilu dozvie o možnostiach využívania paliva CNG a rovnako o službách našej organizácie.

  • výška príspevu: 6.200,00 EUR / Punto Evo 1.4 Natural Power CNG Dynamic

Účelom využitia vozidla bude zrýchlenie prevozu zamestnancov a dobrovoľníkov pri realizácii projektov organizácie (najmä vzdelávania, poradenstva a terapie) a umožnenie prevozu zdravých a handicapovaných detí a mládeže zúčastňujúcich sa aktivít združenia. Hlavným prínosom pre organizácu bude rozšírenie pôsobnosti, nakoľko zvýšená a zrýchlená mobilita pracovníkov umožní zvýšenie množstva realizovaných pracovných úkonov a rozšírenie miestnej pôsobnosti na regionálnu.


* Rok 2010 *

Program starostlivosti o  sekvojovec mamutí v  historickom parku Kokošová - Tesáre - odborné poradenstvo pri riešení krízovej situácie v  oblasti životného prostredia - riešenie problematiky

Relaxačno - oddychová zóna v Tesároch (podpora nadáciou Ekopolis - Zelené oázy) - poradenská činnosť a tvorba projektov na dofinancovanie úspešného projektu

Zdravý životný štýl - zdravá rodina a  spoločnosť pre Základnú školu v Tesároch (podpora Nitrianskym samosprávnych krajom - dotácia na podporu kultúry a športu)


* Rok 2008 *

Krokodílie počítače (projekt podporený nadáciou Intenda)

  • Občianske združenie MARTINO - IRS v Tesároch sa počas svojej existencie snaží neustále podporovať rozvoj obce Tesáre. Projekt Krokodílie počítače je reakciou na myšlienku zriadiť v Komunitnom centre PC učebňu pre deti a mládež, ktorí nemajú možnosť využívať IKT techniku doma. V priebehu projektu budú mať mladí možnosť naučiť sa pracovať s MS Office, s CorelDraw a rovnako zlepšiť komunikačné a prezentačné zručnosti. Súčasťou projektu je aj zriadenie internetovej stránky pre mladých, aby mohli vyjadrovať verejne svoje názory a potreby. Udelený grant: 80.000 Sk. https://www.telekom.sk/swift_data/source/pdf/o_nas/cr2008sk.pdf


* Rok 2007 *

Vybudovanie relaxačno-oddychovej zóny v obci Tesáre (podpora nadáciou Ekopolis - Priestory)

Tesárske tri groše (podpora Nadácie Orange na kultúru s cieľom medzigeneračnej spolupráce a prenosu skúseností) - realizácia hudobného koncertu a aktivít súvisiacich s výmenou skúseností medzi generáciami

Tesárske vinobranie (podpora z Nitrianskeho samosprávneho kraja)

Učme sa hraním (projekt podporený z Nitrianskej komunitnej nadácie)

"Jarnú školu pomocou hier" zrealizovalo občianske združenie MARTINO - Inštitút rozvoja spoločnosti spolu s komunitným centrom v Tesároch. Deti a mládež združené v týchto organizáciách sa venovali práci s deťmi z Detského domova Topoľčany. Z grantu boli zakúpené aj mnohé didaktické pomôcky, ktoré boli, po ukončení projektu, tomuto detskému domovu darované. Udelený grant: 30 000 Sk https://www.nkn.sk/media/pdf/Aukcia/AUKCIA2007NEW.pdf

Poskytovanie sociálnej pomoci v programe OPORA na podporu znevýhodnených skupín obyvateľstva (Nadácia SPP).

  • Nadácia SPP sa usiluje reagovať na potreby tých najzraniteľnejších jednotlivcov v spoločnosti. Podľa možností prispieva k prekonaniu problémov a prekážok týchto ľudí, príp. zníženiu bariér. Pomoc nadácie je adresná a jedinečná. https://www.nadaciaspp.sk/file/885/naweb08.pdf


Naše dobrovoľnícke iniciatívy

* Rok 2017 - 2018 *

Podpora osôb nad 50 rokov na trhu práce - bezplatné konzultácie pre diskriminované osoby na trhu práce (spolupráca s českými partnerskými organizáciami) / cieľová skupina: Diskriminované osoby na trhu práce nad 50 rokov s problémom nájsť si prácu

* Rok 2016 - 2017 *

Podpora osôb s psychickým ochorením - bezplatné poradenstvo v oblasti kariérneho poradenstva a koučingu na pracovnom trhu pre osoby s psychickými ochoreniami (pilotný projekt) / cieľová skupina: Diskriminované osoby na trhu práce s psychickými ochoreniami


Podporované odborné vedecko-výskumné iniciatívy

V rámci našej činnosti podporujeme účasť na výskume a podieľali sme sa na publikovaní nasledovných vedeckých štúdií a monografií:

Spiritual and Social Experience in the Context of Modernism and Postmodernism. (Interdisciplinary Reading of the Phenomen) / Patrik Maturkanič & Ivana Tomanová Čergeťová (eds.). - Morrisville : Lulu Publishing Company, 2021. - ISBN 978-1-716-21192-8

Vzťahová väzba v kontexte psychologických disciplín. Základný prehľad vybraných teoretických aspektov a výskumných zistení / Ivana Tomanová Čergeťová. - Terezín : Vysoká škola aplikované psychologie, 2020. - ISBN 978-80-87871-10-2

Psychológia práce / Ivana Tomanová Čergeťová. - Terezín : Vysoká škola aplikované psychologie, 2020. - ISBN 978-80-87871-09-6

Perfectionism, Prosocial Tendencies and Attachment in Gymgoers and in People with Neurotic Disorder / Ivana Tomanová Čergeťová. In: Applied Psychology. - ISSN 2336-8276. - vol. 5, no. 8 (2020), p. 566-578

Rola psychológa v trestnom konaní spojená s obeťami trestných činov na SLovensku - správa z praxe / Ivana Toman Čergeťová, Slavomír Šamin. In: Psychológia práce a organizácie 2018 - Minulosť, prítomnosť a výzvy do budúcnosti. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie / Pavol Kačmár, Jozef Bavoľár & Ladislav Lovaš - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2019. - ISBN 978-80-8152-713-5. - s. 414-422

Mobbing v pracovnom prostredí ozbrojených zložiek SR / Ivana Toman Čergeťová, Slavomír Šamin. In: Psychológia práce a organizácie 2018 - Minulosť, prítomnosť a výzvy do budúcnosti. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie/ Pavol Kačmár, Jozef Bavoľár (eds.) - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2019. - ISBN 978-80-8152-713-5. - s. 92-104

Očakávania zamestnancov od nových kolegov - hodnotenie dôležitosti kompetencií a postoj k absolventom / Ivana Toman Čergeťová. In: Očakávania zamestnávateľov na kompetencie absolventov VŠ. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej interdisciplinárnej konferenciekonanej na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave, dňa 11. apríla 2018. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola, Fakulta psychológie, 2018. - ISBN 978-80-89453-41-2. - s. 106-115

Jazyk anatómie tela ako komunikačný nástroj obetí sexuálnych trestných činov / Ivana Toman Čergeťová, Slavomír Šamin. In: Zmeny a trendy v medziľudskej komunikácii. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie - Bratislava : Klub absolventov (ALUMNI) VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave, 02.12.2017. Vydavateľstvo Ivona Matúšoová, Trnava, 2017. - ISBN 978-80-89413-86-7. - s. 148-156.

Typológia zamestnancov call centier na základe vzťahových a osobnostných charakteristík / Ivana Toman Čergeťová. In: Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií. - Bratislava : Katedra psychológie FiF UK, 29.11.2017.

Emočná anatómia tela v pracovnej psychológii / Ivana Toman Čergeťová. In: 25 rokov Katedry psychológie na obnovenej Trnavskej univerzite (1992-2017) - Trnava : Filozofická fakulta Trnavská univerzita, 25.10.2017.