Erasmus Plus 2023

MARTINO - Inštitút rozvoja spoločnosti realizuje projekt financovaný zo zdrojov grantového programu Erasmus+ pod názvom "Dospelí a mladí spolu v diverzitnom prostredí" (Kľúčová akcia 1: Vzdelávacia mobilita jednotlivcov | trvanie projektu: 06/2023 - 11/2024 | kód projektu 2023-1-SK01-KA122-ADU-000146089).


Cieľom nášho projektu je zvýšenie kompetencií pracovníkov vzdelávania v organizácii za účelom osobnostného rozvoja a skvalitnenia poskytovaných služieb. Ako organizácia zameraná na prevenciu voči diskriminácii sa neustále častejšie stretávame s negatívnymi javmi na trhu práce. Radi by sme zvýšili kompetencie našich pracovníkov z pohľadu medzinárodnej spolupráce so štátmi, ktoré sú najviac rozvinuté v oblasti boja a prevencie diskriminácie

Absolvovaním vzdelávania a pobytu v týchto organizáciách dôjde k zvýšeniu kompetencií našich pracovníkov a skvalitňovaniu poskytovania našich služieb. Predpokladáme, že zo strany klientov sa zvýši záujem o naše vzdelávacie aktivity v rozsahu od 10%. Taktiež by sme radi zaviedli 2 nové témy (vzdelávacie kurzy) a upravili formu vzdelávania vo všetkých vzdelávacích programoch, ktoré v súčasnosti ponúkame, pričom chceme priniesť kópiu kurzov zo zahraničia s adaptovaním na súčasné pomery.


APV (prípravné návštevy)

V dňoch od 15.10.2023 do 19.10.2023 sme sa zúčastnili zahraničnej pracovnej cesty a prípravnej návštevy (APV) v našej partnerskej organizácii Network for European Citizenship and Identity na Cypre. Cieľom našej návštevy bolo pripraviť podmienky mobilít pre našich zamestnancov. Stretnutia sa zúčastnili za našu organizáciu riaditeľka Ivana Čergeťová a odborný pracovník Ondřej Horký. Za našich partnerov sme sa stretli s riaditeľkou organizácie Inga Protuc a Renos Georgiou, ktorý je projektovým koordinátorom programu Erasmus+ na Cypre. Súčasťou našej návštevy bolo nielen diskutovať a plánovať spoločné aktivity, ale rovnako spoznať prostredie, v ktorom sa budú mobility realizovať. 


Job-Shadowing

Cieľom pozorovania pri práci je z našej pozície poznačené dvoma základnými potrebami a to vzdelávacími procesmi a potrebami a riadiacimi procesmi a potrebami. Hosťujúce organizácie sú činnosťou podobné našej organizácii a z toho dôvodu by sme sa chceli učiť od najlepších a stráviť čas pozorovaním pri realizácii kurzov a vzdelávacích aktivít a rovnako pri riadení organizácie. Súčasťou projektu sú aj prípravné návštevy v jednotlivých organizáciách.


Mobilita JOBSH01: InterCultural Island

InterCultural Island je neziskové konzorcium, ktoré rozvíja inovatívne vzdelávacie iniciatívy a ponúka spektrum multidisciplinárnych odborných znalostí a školiacich aktivít. Organizácia bola založená v roku 2003 v Reykjavíku na Islande. Hlavnými cieľmi ICI sú: bojovať proti akýmkoľvek predsudkom a diskriminácii cieľavedomými konzultáciami a vzdelávaním a ponukou praktických kurzov, posilniť povedomie o výhodách rozmanitosti a migrantov ako obohacujúcich pre každú spoločnosť, ponúkať praktické školenia pre ďalších učiteľov a školiteľov, najmä so zameraním na interkultúrne vzdelávanie a tvorivé kooperatívne učenie.


Mobilita JOBSH02: Network for European Citizenship and Identity (NECI-CY)

NECI je nezisková, mimovládna organizácia. Má zaregistrovaný 130-členný tím členov na miestnej úrovni a ich hlavným cieľom je pracovať a prispievať lokálne a in na medzinárodnej úrovni v dobrovoľníckej základni v rôznych oblastiach. Presnejšie povedané, príspevok je zameraný na dobrovoľnícku prácu s cieľom je spolupracovať a pomáhať pri: a) zníženie diskriminácie a marginalizácie, b) realizácia našej spoločnej európskej identity prostredníctvom viacerých činností, ktoré sú založené na semináre, workshopy, študijné pobyty, job shadowing, dobrovoľníctvo, výmena mládeže atď., c) zlepšovanie kompetencií a zručností mládeže a dospelých, poskytovanie vzdelávania o prevencii (sexuálne rizikové správanie, nadmerné požívanie alkoholu, bezpečnosť na cestách). svedomie, protidrogové kampane), d) cítiť a využívať všetky príležitosti, na ktoré máme ako občania EÚ právo.


Mobilita COURS01: InterCultural Island

Obsah aktivít, ktoré plánujeme realizovať, sa viaže na obsahové zameranie kurzov, ktoré chceme absolvovať a jedná sa o nasledovné:

  1. Sensitisation training with reference to migration, racism, discrimination,culture and diversity with strategies for teaching these issues to diverse groups of learners (7-dňová mobilita pre 1 alebo 2 osoby) 

  2. Diverse Society – Diverse Classroom (7-dňová mobilita pre 1 alebo 2 osoby) 


Mobilita COURS02: Network for European Citizenship and Identity (NECI-CY)

Kurzy súvisiace so vzdelávaním v rámci organizácie NECI budú identifikované počas pozorovania pri práci, kedy budeme hľadať najvhodnejšie témy. NECI nemá presne definované kurzy, ktoré realizuje ako otvorené kurzy, skôr sa zameriava na tvorbu kurzov na objednávku a tak sa plánujeme pridružiť k iným organizáciám, pre ktoré bude vzdelávanie realizované, nakoľko NECI je akreditovanou spolupracujúcou organizáciou.