Erasmus Plus 2023

MARTINO - Inštitút rozvoja spoločnosti realizuje projekt financovaný zo zdrojov grantového programu Erasmus+ pod názvom "Dospelí a mladí spolu v diverzitnom prostredí" (Kľúčová akcia 1: Vzdelávacia mobilita jednotlivcov | trvanie projektu: 06/2023 - 11/2024 | kód projektu 2023-1-SK01-KA122-ADU-000146089).


Cieľom nášho projektu je zvýšenie kompetencií pracovníkov vzdelávania v organizácii za účelom osobnostného rozvoja a skvalitnenia poskytovaných služieb. Ako organizácia zameraná na prevenciu voči diskriminácii sa neustále častejšie stretávame s negatívnymi javmi na trhu práce. Radi by sme zvýšili kompetencie našich pracovníkov z pohľadu medzinárodnej spolupráce so štátmi, ktoré sú najviac rozvinuté v oblasti boja a prevencie diskriminácie

Absolvovaním vzdelávania a pobytu v týchto organizáciách dôjde k zvýšeniu kompetencií našich pracovníkov a skvalitňovaniu poskytovania našich služieb. Predpokladáme, že zo strany klientov sa zvýši záujem o naše vzdelávacie aktivity v rozsahu od 10%. Taktiež by sme radi zaviedli 2 nové témy (vzdelávacie kurzy) a upravili formu vzdelávania vo všetkých vzdelávacích programoch, ktoré v súčasnosti ponúkame, pričom chceme priniesť kópiu kurzov zo zahraničia s adaptovaním na súčasné pomery.


APV (prípravné návštevy)

V dňoch od 15.10.2023 do 19.10.2023 sme sa zúčastnili zahraničnej pracovnej cesty a prípravnej návštevy (APV) v našej partnerskej organizácii Network for European Citizenship and Identity na Cypre. Cieľom našej návštevy bolo pripraviť podmienky mobilít pre našich zamestnancov. Stretnutia sa zúčastnili za našu organizáciu riaditeľka Ivana Čergeťová a odborný pracovník Ondřej Horký. Za našich partnerov sme sa stretli s riaditeľkou organizácie Inga Protuc a Renos Georgiou, ktorý je projektovým koordinátorom programu Erasmus+ na Cypre. Súčasťou našej návštevy bolo nielen diskutovať a plánovať spoločné aktivity, ale rovnako spoznať prostredie, v ktorom sa budú mobility realizovať. 


Job-Shadowing

Cieľom pozorovania pri práci je z našej pozície poznačené dvoma základnými potrebami a to vzdelávacími procesmi a potrebami a riadiacimi procesmi a potrebami. Hosťujúce organizácie sú činnosťou podobné našej organizácii a z toho dôvodu by sme sa chceli učiť od najlepších a stráviť čas pozorovaním pri realizácii kurzov a vzdelávacích aktivít a rovnako pri riadení organizácie. Súčasťou projektu sú aj prípravné návštevy v jednotlivých organizáciách.


Mobilita JOBSH01: InterCultural Island

InterCultural Island je neziskové konzorcium, ktoré rozvíja inovatívne vzdelávacie iniciatívy a ponúka spektrum multidisciplinárnych odborných znalostí a školiacich aktivít. Organizácia bola založená v roku 2003 v Reykjavíku na Islande. Hlavnými cieľmi ICI sú: bojovať proti akýmkoľvek predsudkom a diskriminácii cieľavedomými konzultáciami a vzdelávaním a ponukou praktických kurzov, posilniť povedomie o výhodách rozmanitosti a migrantov ako obohacujúcich pre každú spoločnosť, ponúkať praktické školenia pre ďalších učiteľov a školiteľov, najmä so zameraním na interkultúrne vzdelávanie a tvorivé kooperatívne učenie.


Mobilita JOBSH02: Network for European Citizenship and Identity (NECI-CY)

NECI je nezisková, mimovládna organizácia. Má zaregistrovaný 130-členný tím členov na miestnej úrovni a ich hlavným cieľom je pracovať a prispievať lokálne a in na medzinárodnej úrovni v dobrovoľníckej základni v rôznych oblastiach. Presnejšie povedané, príspevok je zameraný na dobrovoľnícku prácu s cieľom je spolupracovať a pomáhať pri: a) zníženie diskriminácie a marginalizácie, b) realizácia našej spoločnej európskej identity prostredníctvom viacerých činností, ktoré sú založené na semináre, workshopy, študijné pobyty, job shadowing, dobrovoľníctvo, výmena mládeže atď., c) zlepšovanie kompetencií a zručností mládeže a dospelých, poskytovanie vzdelávania o prevencii (sexuálne rizikové správanie, nadmerné požívanie alkoholu, bezpečnosť na cestách). svedomie, protidrogové kampane), d) cítiť a využívať všetky príležitosti, na ktoré máme ako občania EÚ právo.


Mobilita COURS01: InterCultural Island

Obsah aktivít, ktoré plánujeme realizovať, sa viaže na obsahové zameranie kurzov, ktoré chceme absolvovať a jedná sa o nasledovné:

  1. Sensitisation training with reference to migration, racism, discrimination,culture and diversity with strategies for teaching these issues to diverse groups of learners (7-dňová mobilita pre 1 alebo 2 osoby) 

  2. Diverse Society – Diverse Classroom (7-dňová mobilita pre 1 alebo 2 osoby) 


Mobilita COURS02: Network for European Citizenship and Identity (NECI-CY)

Posilnenie vzdelávania mládeže a dospelých prostredníctvom medzinárodného školenia, presne takto by sme mohli nazvať našu aktivitu, ktorú sme absolvovali na Cypre. V dňoch 21. až 27. januára 2024 sa Ivana Čergeťová a Zlatica Zacharová zúčastnili na významnom školení "Neformálne vzdelávanie v práci s mládežou a vzdelávaní dospelých v rozmanitom medzinárodnom prostredí" na Cypre. Tento intenzívny 7-dňový program organizovaný sieťou NECI-CY zvolal vzdelávateľov a facilitátorov z celej Európy za účelom prehĺbenia ich porozumenia a zdokonalenia zručností v oblasti neformálneho vzdelávania.

Prostredníctvom spoločných dielní, interaktívnych sedení a kultúrnych výmen si naši účastníci osvojili neoceniteľné vedomosti o aplikácii neformálneho vzdelávania v rôznorodých medzinárodných podmienkach. Školenie zdôrazňovalo praktické stratégie na zapojenie mládeže a dospelých, podporujúc inkluzívne vzdelávacie prostredie, ktoré rešpektuje a využíva bohatú mozaiku európskych kultúr a identít.

Zážitky a znalosti získané počas tohto týždňového putovania výrazne prispievajú k našim prebiehajúcim snahám o inováciu vzdelávacích praktík a kultivácii podpornej komunity pre celoživotné vzdelávanie.