Diskriminácia v živote človeka

Discrimination in Human Life

18. - 19.05.2021 | Bratislava


Srdečne Vás pozývame na medzinárodnu interdisciplinárnu vedeckú online konferenciu, ktorá sa bude realizovať v Bratislave pod záštitou občianskeho združenia MARTINO - Inštitút rozvoja spoločnosti v spolupráci s Vysokou školou aplikované psychologie v Terezíne (Česká republika). 

We invite you to an international interdisciplinary scientific online conference, which will be held in Bratislava (Slovakia) under the auspices of the association MARTINO - Institute of Society Development in cooperation with the College of Applied Psychology in Terezín (Czech Republic).


Odborné sekcie / Sections:

Oblasti príspevkov plánujeme zamerať do nasledovných odborných sekcií: 

(1) sociálna, (2) pedagogicko-psychologická, (3) teologicko-filozofická, (4) telovýchovno-športová a (5) legislatívno-právna.


We plan to focus on the areas of contributions in the following professional sections: 

(1) social, (2) pedagogical-psychological, (3) theological-philosophical, (4) physical education and sport, and (5) legislative and legal

 


Pozvané prednášky / Invited Lectures:

Prof. Jan ZIMNY, PhD. | Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki (Wroclaw, Poľsko)

Współczesny model przywódcy służebnego "Inspirandera" jako antidotum na profanum służebności w zarządzaniu (Súčasný model vedúceho zamestnanca "Inspirander" ako protijed proti profánnemu otroctvu v manažmente / The current model of the "Inspirander" manager as an antidote to profane slavery in management)


‪Prof. PhDr. Alojz NOCIAR, CSc.‬ | Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety (Bratislava, Slovensko)

Stigmy choroby (alkoholizmus) a jej vnimanie a prezivanie pacientom v súvislosti s recidívou a abstinenciou / Stigmas of the disease (alcoholism) and its perception and survival by patients in connection with recurrence and abstinence


Doc. ThDr. Patrik MATURKANIČ, PhD. | Vysoká škola aplikované psychologie (Terezín, Česká republika)

Přítomnost diskriminačních paradigmat a nástrojů epochy reálného socialismu v současné kultuře / The presence of discriminatory paradigms and tools of the epoch of real socialism in contemporary culture


Doc. PhDr. PaedDr. Tomáš GREGOR, PhD. | Fakulta telesnej výchovy a športu, Univerzita Komenského (Bratislava, Slovensko) 

Diskriminácia v športe a športových disciplínach / Discrimination in sport and sports disciplines


Doc. ThDr. Ľubomír HLAD, PhD. | Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa (Nitra, Slovensko)

Téma Božieho "násilia" v biblickej tradícii / The theme of God's "violence" in the biblical tradition


Doc. ThDr. Juraj SEDLÁČEK, PhD. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka (Trenčín, Slovensko)

Stratení vo svete, v sebe samých i vo virtuálnom priestore / Lost in the world, in oneself and virtual space


PhDr. Mgr. Štefan MEDZIHORSKÝ | Vysoká škola aplikované psychologie (Terezín, Česká republika)

Diskriminace z pohledu diskriminovaných / Discrimination from the perspective of the discriminated


ppłk dr Józef LEDZIANOWSKI | Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki (Wroclaw, Poľsko)

Dyskryminacja narodowościowa i jej wpływ na zarządzanie bezpieczeństwem w Europie Środkowowschodniej (Národná diskriminácia a jej vplyv na riadenie bezpečnosti v Strednej a Východnej Európe / National discrimination and its effects on security management in Central and Eastern Europe)


Dr. Justyna MAŁYSIAK | Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki (Wroclaw, Poľsko)

Zarządzanie dialogiem międzykulturowym (Riadenie medzikultúrneho dialógu / Management of intercultural dialogue)


Mgr. Iveta SCHUSTEROVÁ, PhD. | Filozofická fakulta, Trnavská univerzita (Trnava, Slovensko)

Multiodborová individualizovaná pomoc a podpora obetiam násilia a trestných činov v čase pandémie COVID-19 / Multidisciplinary individualized assistance and support to victims of violence and crime during the COVID-19 pandemic situation


PhDr. Veronika ŠIMONOVÁ, PhD. | Vysoká škola aplikované psychologie (Terezín, Česká republika)

Jazyková bariéra ako diskriminačný prvok v procese adaptácie utečencov v SR / Language barrier as a discriminatory element in the process of adaptation of refugees in the Slovak Republic 


PhDr. Ivana TOMANOVÁ ČERGEŤOVÁ, PhD. | Vysoká škola aplikované psychologie (Terezín, Česká republika)

Diskriminácia v kontexte vzťahovej a telesnej schémy osobnosti na trhu práce / Discrimination in the context of the attachment and body scheme of personality in the labor market


Dôležité termíny / Important dates:

Termín pre prihlásenie k aktívnej účasti na konferenciu: 15.04.2021 (termín je konečný a nebude sa predlžovať). Termín na prihlásenie k pasívnej účasti na konferenciu: podľa kapacít najneskôr v deň konania konferencie.

Termín pre zasielanie príspevkov do online zborníku (zborník bude mať ISBN): 18.05.2021.

V prípade dostatočného počtu príspevkov zaslaných v anglickom jazyku bude vytvorená samostatná recenzovaná publikácia zborníku príspevkov, ktorú sa budeme snažiť indexovať vo WoS. Záujem o účasť alebo o ďalšie informácie môžete prejaviť zaslaním e-mailu do schránky martino.irs.ba@gmail.com

V prípade príspevkov odporúčame publikovať pôvodné výsledky výskumov alebo prehľady problematiky, pričom odporúčaná je nasledovná štruktúra: názov, abstrakt, 3-6 kľúčových slov, úvod, vlastný text (alebo metodika a výsledky v prípade výskumov), diskusia a záver, afiliácia projektu a použitá literatúra. Odporúčaný rozsah je do 36.000 znakov vrátane medzier. Podrobný vzor bude zaslaný po registrácii. 


Deadline for registration for active participation in the conference: 15.04.2021 (deadline is final and will not be extended). Deadline for registration for passive participation in the discussion: according to capacities no later than the conference's day.

Deadline for submissions to the online proceedings (the proceedings will have an ISBN): 18.05.2021.

In case of a sufficient number of papers submitted in English, a separate peer-reviewed publication of the proceedings will be created, which we will try to index in WoS. You can express your interest in participating or for more information by sending an e-mail to martino.irs.ba@gmail.com.

In the case of papers, we recommend publishing the original research results or summaries of the issue, with the following structure recommended: title, abstract, 3-6 keywords, introduction, own text (or methodology and results in case of research), discussion, conclusion, and literature. The recommended range is up to 36,000 characters, including spaces. A detailed template will be sent after re-registration.


Organizátori / Organisators:


Partneri / Conference Partners: